Contact

Meer weten? Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op!
 
t: 026 751 7300
m: zorgbemiddeling@pleyade.nl
of vul het contactformulier in.
 
Pleyade
Postbus 4020
6803 EA Arnhem

 
twitter facebook linkedin

beleid

Als zorgverlener heb je te maken met complexe zorgvragen en situaties. Om hier op een goede manier mee om te gaan, ontwikkelen we beleid op verschillende gebieden. Denk hierbij aan:

Privacybeleid

Op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, hanteert Pleyade een privacyreglement. Klik hier om dit reglement te downloaden.

Vrijheidsbeperking

Voor de groep dementerende cliënten willen we een zo veilig mogelijke situatie creëren. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet zomaar van en op de afdeling of woning. Binnen de woning kiest Pleyade ervoor haar cliënten zo min mogelijk te beperken in hun bewegingsvrijheid. We gaan hierbij mee in een landelijk tendens waarbij bewegingsvrijheid van de cliënt belangrijker is dan het uitsluiten van risico’s.

Beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken

De essentie van de visie van Pleyade is dat wij er zijn om cliënten te helpen het leven op hun manier te leiden. Dat betekent dat belangrijke keuzen vooral keuzen voor de cliënt zelf zijn.

Daar waar zij steun nodig hebben van de behandelaars of verzorgenden van Pleyade zullen zij die steun krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van professionele adviezen of in de vorm van behandeling en verzorging.

Een aantal ethische vragen zijn uitgewerkt in beleid zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de laatste levensjaren. Hierin staat aangegeven hoe Pleyade omgaat met de keuzen in deze fase en hoe wij u kunnen steunen zelf de regie te houden.

Voor adviezen ten aanzien van ethische vraagstukken kan de organisatie gebruik maken van een ethische commissie. Deze commissie heeft als doel de organisatie gevraagd en ongevraagd te adviseren over ethische aspecten van het beleid en het handelen.

Medicatiebeleid

De cliënten van Pleyade die een indicatie hebben voor zorg met behandeling hebben te maken met het medicatiebeleid van de specialisten ouderengeneeskunde van Pleyade. Cliënten die een indicatie hebben voor zorg zonder behandeling hebben voor hun medicijnen te maken met hun eigen huisarts. De specialisten ouderengeneeskunde hanteren de volgende werkwijze met betrekking tot het medicijnbeleid:

  • De specialist ouderenzorg schrijft medicatie voor ten behoeve van de cliënten. In de besluitvorming wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en de nadelen die er kleven aan wel en niet gebruik maken van een medicijn. Bij het starten of veranderen van medicatie wordt overlegd met de cliënt, hetzij door de arts hetzij door de verzorgenden. In situaties waarin door de cliënt zelf daarover geen beslissing kan worden genomen wordt dit besproken met de eerste contact persoon/vertegenwoordiger.
  • Indien contact met de eventuele vertegenwoordiger van de cliënt voordat met medicijnen gestart wordt niet mogelijk is, zal deze zo spoedig mogelijk daarna door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) over de wijziging worden geïnformeerd.
  • Met betrekking tot de keus van een medicijn gaan de specialisten uit van de landelijke richtlijnen ten aanzien van bepaalde aandoeningen en de medicijnen daarin genoemd. Welk merk medicijn wordt gekozen wordt bepaald in overleg tussen de apotheker en de specialist ouderenzorg. Zij werken hierbij met een medicatie-voorkeurslijst (formularium). In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld op verzoek van de ziekenhuisspecialist) kan hiervan worden afgeweken.
  • Jaarlijks wordt de medicatie van iedere cliënt door de specialist ouderenzorg en de apotheker gezamenlijk beoordeeld en eventueel aangepast.
Publieksjaarverslag 2017
Pleyade Publieksjaarverslag 2017
Activiteiten
  • 15 augustus 2018 – Bingo in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete; Freubellclub
  • 16 augustus 2018 – Waalstaete; Bingomiddag
  • 16 augustus 2018 – Bewegen voor ouderen in Malburgstaete
  • 16 augustus 2018 – Eilandstaete: Broodmaaltijd
vrijwilligerswerk